header

 

wss

left_meteo

left_cam

left_foto

left_map

БългарскиEnglishDeutsch

 

Разнообразният релеф, почвено-климатичните условия и голямата денивелация (1100м) обуславят голямото биологично разнообразие на територията на Природен Парк Българка и местността Узана. Те са хабитат на над 400 вида растения, като от официално признатите в българската фармакопея лекарствени растения тук се срещат около 70% от тях.

 

pm20 pm38 pm60

 

От дървесните видове основно са разпространени букът – 68 %, различните видове дъб: обикнвен, воден и келяв габър, акация, липа, ясен, явор, бряст, офика.

От иглолистните се срещат: бял и черен бор, смърч, бяла мура, ела, европейска лиственица, които в по-голяма си част са изкуствено създадени насъждения.

 

pm68 pm34 pm84

 

Природен Парк Българка и Узана са удобни местообитания за голям брой представители на гръбначната и безгръбначната фауна. Често срещаните представители на дребните бозайници са: таралеж, заек, лалугер, горски и обикновен сънливец, жълтогърла горска мишка, сляпо куче, горска и снежна полевка. Едрите бозайници са представени от: вълк, мечка, дива свиня, благороден елен и сърна.


 

 

copyrights / Uzana - tourism / 2006

 

 

за Узана - Сезони - Биоразнообразие - Пътеки -Писти - Хотели - Паркове - Регион - Проекти - Събития - Галерия - Контакти

znamenca